SER: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

SER: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

Biomassa moet steeds minder worden ingezet voor het opwekken van energie, omdat het in de toekomst vooral nodig is in de chemie en als grondstof voor materialen. Subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Bron: NOS

Dat staat in een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER), dat de NOS heeft ingezien.

Als sneller afscheid wordt genomen van biomassa als energiebron, moeten bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biomassa worden gecompenseerd, vindt de SER. Anders zou sprake zijn van een onbetrouwbare overheid.

Daarnaast pleit de Raad ervoor dat voortaan wordt gesproken over biogrondstoffen in plaats van biomassa, omdat dat de lading beter dekt. Er zijn volgens de SER veel toepassingsmogelijkheden buiten energieopwekking die nuttig en nodig zijn.

Het advies van de SER moet een einde maken aan een steeds hoger oplopende discussie over biomassa. “De SER constateert een toenemende mate van polarisatie over de inzet van biomassa, vooral door een sterk verschil van inzicht in hoe de duurzaamheidswinst van de inzet van biomassa beoordeeld zou moeten worden en een gebrek aan vertrouwen in certificering van duurzame productie.”

Discussie over houtpellets

Discussie over houtpelletsVoor de subsidie voor biomassa zijn miljarden euro’s uitgetrokken. In het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord voor Nederland speelt biomassa een belangrijke rol, in meerdere sectoren. Maar de discussie heeft volgens de SER een steeds nauwere betekenis gekregen. Biomassa en toepassingsmogelijkheden “lijken gereduceerd te zijn tot ‘houtpellets’ en ‘verbranding'”, zo valt te lezen in het conceptadvies.

Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met argumenten over biodiversiteit, kaalslag van bossen, luchtkwaliteit en wel of geen klimaatwinst. De discussie speelt niet alleen in de politiek. Actiegroepen proberen de komst van biomassacentrales te verhinderen, gemeenten spreken zich erover uit en ook wetenschappers zijn het onderling niet eens. Vorige week nog maakte energiebedrijf Vattenfall bekend niet meer zeker te weten of het de grootste biomassacentrale in Diemen gaat bouwen. Eerst wil het bedrijf dat de politiek meer duidelijkheid geeft over biomassa.

Het kabinet had daartoe vorig jaar al de SER om dit advies gevraagd. Om duidelijkheid te geven over de rol die biogrondstoffen in de toekomst kunnen spelen, is het de bedoeling dat er een zogeheten duurzaamheidskader wordt opgesteld. Het doel daarvan is om aanvullende duurzaamheidseisen te stellen aan biogrondstoffen, aanvullend op al bestaande wettelijke criteria.’Rol biomassa herzien’

‘Rol biomassa herzien’

De SER wijst er daarbij op dat biomassa over veel meer gaat dan het verbranden van houtpellets. “Biomassa omvat echter alle plantaardig of dierlijk materiaal, of materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Biomassa kan dus afkomstig zijn uit gewassen, bomen en planten, algen en dierlijke producten.”

Geadviseerd wordt om de rol van biogrondstoffen te herzien. “Hoogwaardige toepassingen, zoals in de chemische industrie en in materialen, zijn van groot belang en moeten daarom beter worden benut en gestimuleerd.”

Voorbeelden zijn biobeton (op basis van olifantsgras) of biocomposiet. “Laagwaardige toepassingen daarentegen, zoals verbranden voor elektriciteitsopwekking, warmte (lage temperatuur) en bijmenging in brandstof voor lichte wegvoertuigen, moeten worden afgebouwd.”

De Raad heeft hierbij vooral ook gekeken of er alternatieven bestaan, zoals bij stroomopwekking. Zonne- en windenergie zijn de afgelopen jaren veel goedkoper geworden en zijn zelfs sneller dan verwacht zonder subsidies rendabel, aldus de SER.

Maar als er in sectoren op korte termijn te weinig alternatieve, duurzamere technologieën beschikbaar zijn, kan biomassa wel een rol spelen. Zoals biobrandstoffen voor zwaar wegtransport en lucht- en zeescheepvaart.’Past niet in deze fase energietransitie

‘Past niet in deze fase energietransitie’

‘De discussie over biomassa is volgens de SER voor een belangrijk deel terug te voeren op keuzes die in het verleden zijn gemaakt, die “tot eenzijdige toepassing van biomassa hebben geleid”. “In 2011 was nog maar 4,3 procent van alle in ons land gebruikte energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen en had Nederland in Europees verband afgesproken om dit aandeel te vergroten tot 14 procent in 2020. Om dit doel te bereiken werd het gebruik van biomassa gestimuleerd.” Een importstroom van houtige brandstoffen werd daardoor op gang gebracht.

Maar “de grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de daarvoor ingezette subsidies passen niet in de fase waarin de energietransitie nu is aanbeland”, aldus de SER. De Raad pleit er ook voor om “zo min mogelijk onderscheid te maken tussen productie- en nevenstromen en de term reststroom te vermijden”.De SER zegt dat het advies nog niet helemaal definitief is. Aan het advies hebben werkgevers, werknemers en milieuorganisaties gewerkt; zij bespreken het concept nu met hun achterban.


Lees meer recente berichten:

  • Frank Schaaij sluit zich aan bij GBP
    Per direct sluit het onafhankelijk raadslid Frank Schaaij zich aan bij GBP. Dit betekent een versterking van de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Purmerend, die hierdoor groeit van 1 naar 2 zetels. De politieke partij Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is opgericht in 2019. Speerpunten van GBP zijn: – Aanpakken woningnood in Purmerend –…
    Lees meer
  • ‘Op naar een betrouwbaar en transparant bestuur’ – Algemene Beschouwingen GBP
    Tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 november deelde fractievoorzitter Jordi Albers de visie van GBP op de staat van de lokale politiek, de opgave op het gebied van wonen en over de noodzaak om beter te prioriteren. Lees hier de uitgeschreven tekst. Vertrouwen Beste Purmerenders, voorzitter,Een jaar geleden sprak ik…
    Lees meer