‘Meer aandacht voor elkaar’

‘Meer aandacht voor elkaar’

Bram Buskoop, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Purmerend, vraagt bij de bespreking van de begroting ‘meer aandacht van elkaar’. In de algemene beschouwingen roept hij op tot een sociale samenleving, waar de overheid er is voor mensen die het moeilijk hebben en de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt.

Op 6 en 7 november praat de gemeenteraad van Purmerend over de begrotingsplannen voor het komende jaar en de jaren daarop. Daarbij geven fractievoorzitters een algemene beschouwing op de politieke ontwikkelingen. In de drie fragmenten hieronder vind u het hele betoog. Daaronder volgt de tekstuele versie, die ook hier te downloaden is.

Deel 1: Inleiding en de nieuwe weg
Deel 2: wooncrisis
Deel 3: versterk de democratie, bestrijding van armoede en tot slot.

Inleiding

“De samenleving raakt steeds meer in een stroomversnelling terecht, waarbij dingen die het leven waarde geven, onder druk komen te staan. Individualisme, eenzaamheid en mentale problemen zoals burn-outs, teisteren onze samenleving. Steeds vaker is er dan ook de roep om een omslag. Van een individualistische en gehaaste samenleving, naar een samenleving met rust en meer aandacht voor elkaar.

We staan ook op een belangrijk punt waarbij politieke keuzes grote impact zullen hebben op toekomstige generaties. Dan heb ik het over klimaat en nieuwe technologie, maar ook over armoede, toenemende sociale ongelijkheid en de kloof tussen burger en politiek. De vraag aan de politiek is welke keuzes we maken en dus welke weg we inslaan. Kiezen we voor de neoliberale weg van meer individualisme, meer ongelijkheid en een groter wordende kloof? Of kiezen we voor de sociale weg, met een samenleving waar meer aandacht is voor elkaar, verschillen tussen en arm en rijk kleiner worden en waar iedereen kan rekenen op hulp van anderen en de overheid? Ik kies voor dat laatste.

De nieuwe weg

Die sociale weg zie ik helaas niet genoeg terug in de plannen van dit college van burgemeester en wethouders. Het college trekt geld uit voor de verkeerde dingen. Zo gaat er volgend jaar extra geld naar het aantrekken van toeristen, gaat er geld om de fusie met de Beemster mogelijk te maken en gaat er geld naar duurzaamheidsplannen, die vorig jaar vooral gericht waren op subsidies voor hogere inkomens en vermogens. Deze drie plannen kosten bij elkaar 800.000 euro.

Gemeentebelangen had andere keuzes gemaakt om dit geld te besteden. Zo zagen we liever dat het college met plannen kwam om armoede in onze stad beter te bestrijden en te voorkomen. Om de energierekening te verlagen en nog veel meer betaalbare woningen te bouwen dan nu de plannen zijn. Daar hebben onze inwoners volgens mij veel meer behoefte aan. In deze beschouwing zal ik dan ook verder stilstaan bij een drietal zaken die volgens ons belangrijk zijn: de aanpak van de wooncrisis, het versterken van de lokale democratie en het bestrijden van armoede.

Wooncrisis

Het is niemand ontgaan dat er in Purmerend sprake is van een groot tekort aan betaalbare woningen. Regelmatig spreek ik met mensen die de gevolgen van de wooncrisis in alle hevigheid ondervinden. Mensen begin dertig die voltijd werken maar nog geen eigen woning hebben of gezinnen die bij familie op zolder wonen. Helaas zijn het geen uitzonderingen. Besef wel, de wooncrisis en persoonlijke situaties als in deze voorbeelden zijn geen natuurverschijnselen, maar ontstaan door politieke keuzes.

Het college stelt zich ten doel minstens drieduizend sociale huurwoningen te bouwen, maar dat zijn er nog lang niet genoeg. Bijzonder is dan ook dat er daarnaast waarschijnlijk vierduizend dure koopwoningen bijkomen, terwijl er elke dag meer dan 500 van deze woningen nog te koop staan. Dat valt niet te rijmen met de huidige crisis en dat is niet bouwen naar behoefte. Bouwen naar behoefte betekent fors meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen en niet woningen bouwen die alleen bereikbaar zijn voor mensen met de hoogste inkomens.

Naast meer betaalbare woningen is het ook noodzakelijk de markt uit de woonsector te slopen, door als overheid meer verantwoordelijkheid te nemen. Zelfverrijking en enorme winsten van private partijen in de woonsector zijn, al helemaal in deze tijd, ongehoord. Daarom moeten ook ongebruikelijke maatregelen op tafel komen te liggen, zoals het onteigenen van grond en als gemeente zélf bouwen van betaalbare woningen. Dan gaat de markt niet meer over die woningen, maar besluiten we als samenleving zelf over wat goed is. 

Versterk de democratie

Maar voorzitter, zoals gezegd, ook de lokale democratie verdient aandacht. Minder dan de helft van onze inwoners ging vorige gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Dit betekent dat de gemeenteraad nog niet eens de helft van het aantal Purmerenders vertegenwoordigt. Een akelig besef. Juist ook daarom is het noodzakelijk de democratie te versterken en de inwoners ook buiten verkiezingen meer te betrekken bij lokale keuzes.

Het versterken van de democratie vraagt om een mentaliteitsverandering. Bestaande mogelijkheden als het referendum en het burgerinitiatief moeten worden versterkt. Daarnaast moet de gemeente veel actiever dan nu participatie van inwoners aanmoedigen en faciliteren. Minder zenden vanuit het Stadhuis, meer vragen en luisteren.

Bestrijding van armoede

Als derde wil ik nog stilstaan bij het sociale aspect van onze stad. We moeten in onze stad meer aandacht hebben dan nu het geval is voor de mensen die het minder hebben en nu buiten de boot vallen. We kunnen toch niet werkelijk geld gaan uitgeven aan overbodige luxes als stadspromotie, terwijl onze eigen inwoners moeite hebben om rond te komen. Ik investeer dat geld liever in het uitbreiden van onze lokale regelingen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen, in voldoende middelen voor de Voedselbank en in het faciliteren van buurtinitiatieven om de samenhang in de samenleving te bevorderen.

Tot slot

Tot slot, voorzitter. Elke keer als ik praat met mensen die het moeilijk hebben, herinnert mij dat aan mijn taken als volksvertegenwoordiger. En nog belangrijker, mijn verantwoordelijkheid als mens die leeft in een samenleving. Los van alle regeltjes en cijfertjes die hier vaak besproken worden is het belangrijk te blijven beseffen welke impact die regels en cijfers hebben op de levenssituatie van mensen. Principes van medemenselijkheid, solidariteit en naastenliefde zijn daarbij voor mij leidend, los van alle regels en cijfers die hier voorbijkomen. Dank u wel.”

Bram Buskoop
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer