Fractievoorzitter Bram Buskoop: ‘Aanpakken van scheefgroei’

Fractievoorzitter Bram Buskoop: ‘Aanpakken van scheefgroei’

Maandag 17 mei waren de algemene beschouwingen voor de Kadernota van 2022. In deze beschouwingen lichten de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad hun visie op Purmerend toe. GBP-fractievoorzitter stond stil bij de scheefgroei in onze gemeente. Hieronder is zijn betoog te lezen.

Algemene beschouwingen Kadernota 2022

Dank u voorzitter. In mijn bijdrage wil ik graag stilstaan bij scheefgroei. Scheefgroei op de woningmarkt, van de winnaars die momenteel een woning bezitten en fors winst kunnen maken versus starters die nergens een woning krijgen. En scheefgroei op gebied van duurzaamheid, waar een kleine groep enorme bedragen kan investeren, terwijl mensen zonder vermogen achterblijven.

1         Wonen

De grootste crisis waar we mee te maken hebben naast corona, is zonder meer de wooncrisis. In een van de rijkste landen ter wereld, waar het aantal miljonairs en miljardairs explosief stijgt en waar het aantal vakantievilla’s van Nederlanders in het buitenland ook fors toeneemt, vind ik het knap dat het aantal daklozen en het aantal mensen die noodgedwongen woont op zolderkamertjes, soms met hele gezinnen, ook toeneemt. Daarvoor moet je, zowel landelijk als lokaal, namelijk echt tientallen jarenlang politieke hele scheve keuzes hebben gemaakt. En het resultaat van die scheve keuzes zien we dan ook vandaag de dag met enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen en veel te dure koopwoningen als gevolg.

“Daarvoor moet je, zowel landelijk als lokaal, namelijk echt tientallen jarenlang politieke hele scheve keuzes hebben gemaakt.”

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop over het ontstaan van de wooncrisis in Purmerend

In Purmerend hebben we deze enorme scheefgroei en de wooncrisis veroorzaakt allereerst door veel van onze eigen grond verkocht te hebben. Waarom? Omdat het makkelijk was om zo geld binnen te halen. Maar zonder ook maar een halve tel na te denken over de gevolgen daarvan, die we nu in de praktijk zien. En ook keuzes van vooral vorige colleges, met een VVD-wethouder aan kop, hebben geleid tot veel meer dure woningen, in plaats van veel meer betaalbare woningen. Die scheve keuzes zien we concreet terug bij woningbouwprojecten als Brantjesoever of Wheerlicht, waar woningen goedkoper dan €300.000,- niet te vinden zijn.

Gelukkig is er met het nieuwe college wel deels gebroken met het oude beleid van de afgelopen dertig jaar. We zien projecten als de Lambertus Huisengastraat, Drontermeer en sommige binnenwijkse ontwikkellocaties, waar grote hoeveelheden betaalbare woningen worden gebouwd.

Maar, wat de komende tijd een probleem gaat worden, en waar we over 20 of 30 jaar van gaan zeggen ‘hierdoor hebben we weer’ of ‘zitten we nog steeds in een wooncrisis’, is dat we alleen in al bestaande wijken en straten extra woningen toevoegen. Tien woningen hier, vijftig woningen daar. Vaak veel duurdere woningen omdat er heel veel partijen allemaal geld aan moeten verdienen. Met alleen dat soort, vaak hele kleine locaties gaan we het niet redden. De grond is vaak veel te duur, bouwen ingewikkeld, bewoners hebben forse bezwaren, groen verdwijnt, het leidt tot parkeerproblemen en filevorming, er komt extra luchtvervuiling, lichtvervuiling, sociale spanningen, enzovoorts. Met alleen dit soort projectjes, horen we als Gemeentebelangen over 30 jaar helaas nog steeds van moeders die met kinderen op kleine zolderkamers bij familie of vrienden moeten wonen.

Steeds meer experts zeggen dan ook, of dat nou van Bouwend Nederland komt, hoogleraren, sociaalgeografen of andere wetenschappers dit zijn: bouw in buitengebieden. Leg volledig nieuwe wijken aan met openbaar vervoer, supermarkten, horeca en andere nodige voorzieningen. Dat zorgt ervoor dat we (1) veel meer kunnen bouwen en (2) veel meer betaalbaar kunnen bouwen. Wat we dan ook zeer betreurenswaardig vinden is dat voor provincie en omliggende gemeenten de optie van buitenstedelijk bouwen taboe is. En ook teleurstellend is dat dit college daar ook geen werk van wil maken. We moeten ons in regionaal verband hard gaan maken voor nieuwe buurten, wijken en dorpen in de regio.

Steeds meer experts zeggen dan ook (…): bouw in buitengebieden. Leg volledig nieuwe wijken aan met openbaar vervoer, supermarkten, horeca en andere nodige voorzieningen.

Buskoop over de oplossingen voor de wooncrisis.

Graag hoor ik van de wethouder welke inhoudelijke bezwaren er volgens hem zijn tegen woningbouw buiten de huidige stadsgrenzen, en vooral ook een reflectie of het college in buitenstedelijk bouwen niet juist ook veel voordelen ziet.

2         Duurzaamheid

Ten tweede voorzitter, ik ben blij om te zien dat we op steeds meer plekken zonnepanelen op daken neerleggen. Of dat nou via woningcorporaties is of dat inwoners het zelf regelen met hulp van de verschillende organisaties, goed om te zien. Het is duurzame energie die op termijn tot een lagere energierekening leidt en geen extra ruimte inneemt. Maar ik mis bij de verduurzaming in onze stad vaak de regie van het college. En wanneer we dan regie nemen, zoals met de duurzaamheidssubsidies, doen we echt het verkeerde.

Dat we regie missen komt elke keer naar voren als we aan dit college om actie vragen rondom zonnepanelen op overheidsgebouwen, als we vragen om regie voor meer laadpalen voor elektrische auto’s of andere verzoeken rondom duurzaamheid doen, krijgen we weinig enthousiasme van dit college terug. Dan is het ‘nee, daarvoor kan de burger ook geld lenen’, ‘nee, dat laten we aan de Metropoolregio’ of ‘nee, we wachten tot bewoners zelf actie ondernemen’. Dat is niet de houding die Gemeentebelangen van dit college verwacht. Graag een reflectie van het college op de regie van de afgelopen tijd en welke extra stappen het college de komende tijd wil zetten.

Het belangrijkste concrete punt van kritiek blijft de duurzaamheidssubsidie die de gemeente verstrekt. Dat is een subsidie waarmee je als woningeigenaar maximaal 15% van de kosten voor duurzame verbouwingen in en rondom huis vergoed krijgt. Dus, simpel rekenvoorbeeld, als je voor €15.000,- isolatie aanlegt en dubbel glas aanbrengt, krijg je €2.250,- van de gemeente terug als subsidie. En dat is heel fijn, voor mensen die de overige €13.000,- euro zelf kunnen betalen. Maar dit zijn vaak echter mensen die al hun woning zouden verduurzamen, met of zonder subsidie, en dus levert deze subsidie geen extra duurzaamheidswinst op.

Tegelijkertijd kennen we ook woningeigenaren die net kunnen rondkomen en geen spaargeld hebben om in duurzaamheid te investeren. Voor deze mensen is er dus geen subsidie, terwijl dit wel juist de mensen zijn die de steun van de gemeente nodig hebben. En we hebben vaker voorstellen gedaan hier verandering in aan te brengen en voor lagere inkomens ook subsidie beschikbaar te stellen. En de wethouder heeft vaker aangegeven er over te zullen nadenken. We zien niks en het duurt ons te lang.

Tegelijkertijd kennen we ook woningeigenaren die net kunnen rondkomen en geen spaargeld hebben om in duurzaamheid te investeren. Voor deze mensen is er dus geen subsidie, terwijl dit wel juist de mensen zijn die de steun van de gemeente nodig hebben.

Buskoop over hulp aan minder vermogende mensen op gebied van duurzaamheid

Straks hebben we dus de situatie dat woningen van vermogende eigenaren aan alle hoge duurzaamheidseisen voldoen, terwijl minder vermogende eigenaren nog enkel glas hebben. Ook hier willen we scheefgroei voorkomen.

Graag hoor ik dan ook van de wethouder hoe hij deze tweedeling wil voorkomen en hoe hij er in de komende jaren voor wil gaan zorgen dat ook woningeigenaren die niet zelf het geld hebben om te verduurzamen, de mogelijkheid krijgen te profiteren van duurzame energie.

Bram Buskoop
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer