Coalitie tegen inzetten op betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting op De Koog

Coalitie tegen inzetten op betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting op De Koog

De partijen Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en AOV stemden donderdagavond tegen de motie van GBP waarin het college werd verzocht in te zetten op jongeren- en studentenhuisvesting op de Koog. De gehele oppositie schaarde zich echter achter de motie die werd ingediend op initiatief van Gemeentebelangen Purmerend en werd medeondertekend door de PVV en Fractie Schaaij. Uiteindelijk stemden 15 raadsleden voor de motie en 19 raadsleden tegen.

Transformatie De Koog

De motie werd ingediend bij het agendapunt Gebiedsvisie De Koog. Het college is voornemens de Koog te transformeren naar een vernieuwend werk- woongebied waar de (E)sports Tech campus een grote rol moet gaan spelen. Deze campus moet dienen als aanjager voor vernieuwend onderwijs (van MBO tot en met WO niveau), innovatie en werkgelegenheid. De campus moet het volgens het college ook aantrekkelijker maken om te gaan wonen en werken in Purmerend en zou tegelijkertijd de positie van Purmerend in de regio kunnen versterken. Gemeentebelangen uitte zich positief over de plannen maar stelde één belangrijke voorwaarde; om de campus tot een succes te brengen is het essentieel om in te zetten op betaalbare huisvesting voor jongeren- en studenten. Mochten er te weinig betaalbare jongerenwoningen in het plangebied komen, zal dit volgens GBP de kans van slagen duidelijk doen afnemen.

Discussie in de Raad

“Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom de wethouder dit signaal niet meeneemt”

Leefbaar Purmerend en D66 steunde de motie van Gemeentebelangen. De heer Boer (Leefbaar Purmerend) was van mening dat het gebied zich goed leent voor jongeren- en studentenhuisvesting. Mark Intres (D66) sloot zich daarbij aan en zei dat de motie echt iets toevoegt en niet begreep waarom de wethouder de motie niet omarmde. PvdA-Fractievoorzitter Van Loenen vond het echter te vroeg om deze wens mee te geven en was van mening dat dit later pas uitgewerkt moest worden. “Als er op termijn een aanpassing nodig is kunnen we daarnaar kijken”. D66 en Leefbaar Purmerend interrumpeerde mevrouw van Loenen en gaven daarbij aan dat het juist goed is om dit aan de voorkant mee te geven aan het college. Tijdens het bestemmingsplan is dat juist te laat.

Reactie Jordi Albers (GBP)

Jordi Albers (GBP) reageert op het verwerpen van het voorstel: “Dit is onbegrijpelijk en heel erg jammer. In feite staan we als Purmerend nu met 1-0 achter. We gaan een heel gebied transformeren waarin de campus een erg grote rol zal innemen. Voor het slagen van de campus is het van essentieel belang dat de plek aantrekkelijk wordt voor jongeren- en studenten. Nu de coalitie en het college een afwachtende houding aannemen en zich niet actief durven uitspreken over betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting, moeten we nog maar zien of het plan succesvol zal uitpakken”.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.