GBP over coalitieakkoord: “Meer nodig om woningnood op te lossen”

GBP over coalitieakkoord: “Meer nodig om woningnood op te lossen”

Op maandagavond 21 maart heeft de commissie Algemene Zaken het coalitieakkoord besproken dat vorige week gepresenteerd is door de partijen Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en AOV. Fractievoorzitter Albers voerde namens Gemeentebelangen het woord. Hij legde de focus daarbij op de volgens Gemeentebelangen drie belangrijkste thema’s: wonen, de energietransitie en democratie.

Wonen

In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten in onder andere het Waterlandkwartier en de Oostflank de verdeling van 30% sociale woningbouw, 40% middel dure huur en koop en 30% vrije keuze gaat gelden. Albers: “Dit is een stap in de goede richting waar Gemeentebelangen dan ook tevreden mee is”. Minder blij is Gemeentebelangen met de passage in het coalitieakkoord waar staat dat deze verdeling alleen gaat gelden voor een aantal projecten en niet voor ieder project. “Om de woningnood op te lossen is de verdeling 30-40-30 een absoluut minimum. GBP zal zich daarom hard inzetten om deze verdeling voor alle projecten te laten gelden en waar mogelijk nog het percentage sociale huur te verhogen”, aldus Albers.

Energietransitie

Gemeentebelangen is daarnaast hoopvol over de opmerkingen in het coalitieakkoord over duurzaamheid en de energietransitie. De nieuwe coalitie zet namelijk in op het isoleren van zoveel mogelijk woningen, zo bleek ook uit de woorden van kandidaat-wethouder Lageveen (Stadspartij/BPP). De coalitie spreekt de intentie uit om inwoners met een lager inkomen hier financieel bij te helpen. Voor Gemeentebelangen is dit een van de belangrijkste doelen van de komende jaren. Door isolatie zal de energierekening van vele inwoners dalen. GBP zal scherp in de gaten houden of de coalitie dit ook daadwerkelijk gaat uitvoeren, want in het verleden zijn er soortgelijke beloftes gedaan aldus fractievoorzitter Albers: “Dit [de passages over financiële steun] staat ook letterlijk in het coalitieakkoord van vier jaar geleden, maar de lage inkomens zijn de laatste jaren nauwelijks geholpen door het college”.

Democratie

Tenslotte een onderwerp wat volgens Gemeentebelangen mist in het coalitieakkoord, namelijk de ontwikkelingen rondom de lokale democratie. Albers: “Op het gebied van democratie en participatie heeft dit akkoord weinig nieuws te melden. Dit is erg jammer in het licht van het lage opkomstcijfer bij de laatste verkiezingen. Nog nooit heeft Purmerend zo’n lage opkomst bij verkiezingen gehad: slechts 32% van onze inwoners is komen stemmen. Dat betekent dus ook dat de besluiten die de raad neemt, genomen gaan worden op basis van ongeveer 24.000 inwoners. Misschien is dit niet de schuld van ons als gemeenteraad. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om deze cijfers te evalueren en te onderzoeken. Op basis hiervan kunnen we wellicht maatregelen nemen om de democratische legitimiteit van de besluiten die wij nemen te verhogen. Het coalitieakkoord spreekt echter niet over dit probleem. Een gemiste kans”.

Gemeentebelangen zal de komende tijd verschillende initiatiefvoorstellen voorbereiden om de lokale democratie te versterken. De lage opkomst is wat Gemeentebelangen betreft namelijk een signaal dat we als politiek zijnde niet moeten negeren.

Constructief

Al met al een coalitieakkoord met lichtpunten, maar ook een akkoord met veel beloftes waar nog maar van moet blijken hoeveel er daadwerkelijk zal worden waargemaakt. Gemeentebelangen hanteert bij alle voorstellen van het aanstaande college een constructieve houding met onze kernstandpunten in het achterhoofd: het aandeel sociale huur woningen verhogen, de energietransitie betaalbaar houden en de lokale democratie versterken.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.