Categorie: Nieuws

Meer aandacht voor ‘werkenden zonder huis’

Gemeentebelangen heeft een motie van de PVV die aandacht vraagt voor de situatie van economisch daklozen medeondertekend. Deze groep daklozen heeft vaak gewoon een baan en inkomen, maar kan door bijvoorbeeld oplopende schulden niet meer rondkomen waardoor ze dakloos worden. Deze groep wordt ook wel omschreven als ‘werkenden zonder huis’. De VNG stelt dat de…
Lees meer

GBP tegen Gebiedsvisie De Purmer: ‘Kansrijke woningbouwlocatie wordt op slot gezet’

Met een motie verzocht GBP de Raad uit te spreken dat de Purmer niet bij voorbaat wordt uitgesloten voor nieuwe woningbouwprojecten. Na voltooiing van de binnenstedelijke projecten zal de vraag naar woningen immers nog hoog zijn, waardoor buitenstedelijk bouwen noodzakelijk wordt. De Raad verwierp de motie met 9 stemmen voor en 26 tegen. Onverstandig, aldus…
Lees meer

Voltallige oppositie zegt het vertrouwen in het functioneren van het college van B&W op

Op verzoek van de fracties van D66, PVV, Fractie Schaaij en FvD werd tijdens de raadsvergadering van 25 mei een verzoek tot interpellatie besproken. De coalitiepartijen Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en Ouderenpartij AOV wezen dit verzoek echter af, een unicum in de lokale politieke geschiedenis. Raadsleden werden hierdoor beperkt in het uitoefenen van hun controlerende rol.…
Lees meer

Komende jaren minder woningen beschikbaar voor ‘reguliere’ woningzoekenden

Het college van B&W heeft middels een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat het voor reguliere woningzoekenden de komende tijd moeilijker wordt om een woning te vinden. Het oplopende percentage woningen dat wordt toegewezen aan ‘urgenten’, waaronder statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, is hiervoor de aanleiding. Stilvallen woningbouw Om dit…
Lees meer

Vraagtekens in gemeenteraad over keuzes college in proces hotelplan Beusebos

Vreugde in het kamp van de tegenstanders van een hotel in het Beusebos en teleurstelling in het college van burgemeester en wethouders van Purmerend; de Raad van State deed op 5 april uitspraak in de zaak. De hoogste bestuursrechter van het land zette een streep door het plan en dat was tegen het zere been…
Lees meer

Referendum op rand van de dood: meerdere partijen voor afschaffing

De gemeenteraadsvergadering van 20 april jl. nam een verrassende wending toen Leefbaar Purmerend en meerdere andere partijen aankondigden het referendum te willen afschaffen. Dit als reactie op het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen, dat het referendum juist toegankelijker voor inwoners van Purmerend wilde maken. Referendum toegankelijker Het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen beoogde het vereenvoudigen van de procedure die…
Lees meer

Te weinig sociale huur in project Terrazza, motie GBP aangenomen

Het woningbouwproject ‘Terrazza’ in het Waterlandkwartier voldoet niet aan de gestelde eisen op het gebied van woningbouwprogrammering. De gemeenteraad heeft namelijk vastgesteld dat minimaal 30% van de te bouwen woningen sociale huurwoningen moeten zijn. In het voorliggende project wordt dit percentage niet gehaald. Om deze reden heeft GBP een motie ingediend, die het college verzoekt…
Lees meer